Служение на по-дълбок християнски живот

България


Кръщение в Святия Дух

Божието Слово ни учи: Че кръщението в Святи Дух е обличане на осветените вярващи със сила отгоре. Това е “обещанието на Отца” и получаването на този “дар на Святия Дух”, е съпроводено с първоначалното доказателство на говорене на ненаучени предварително езици, има се предвид говоренето на езици според както Духът дава способност – Матей 3:11; Марк 16:17; Деяния 1:8; Лука 3:16; 24:49; Йоан 1:30-33; 7:7-39; 14:16-17,26; 15:26; 16:12-15; Деяния 1:5-8; 2:1-18; 10:44-46; 19:1-6.

Ние не учим хората, нито им даваме указания как да говорят езици: Святият Дух дава начина на изговаряне. Ние също слагаме ударение върху необходимостта от Чистота преди получаването на Сила. Даровете на Святия Дух са за днес – I Коринтяни 12:1-31; 14:1-40.

Кръщението в Святия Дух е обличане на осветените вярващи със сила отгоре. Това е обещанието на Отца. Когато някой получава този дар на Святия Дух, това е съпроводено с първоначалното доказателство на говорене на ненаучени предварително езици, има се предвид говоренето на езици според както Духът дава способност (Матей 3:11; Деяния 1:8; Йоан 1:8; Лука 3:16; Йоан 1:30-33; 7:37).

Ние не учим хората, нито им даваме указания как да говорят езици: Святият Дух дава начина на изговаряне (Деяния 2:4). Исус Христос, Великият Учител, проповядваше това кръщение и даде обещание за него (Йоан 7:37-39; Лука 24:9; Деяния 1:4-8). Кръщението в Святия Дух не е новорождение, спасение, обръщане към Бога или обновление (Йоан 7:37-39; 14:17; 17:6-9,14-16; Лука 10:19-24; 24:49). Това не е опитността на освещението (Йоан 17:9; 17:21-23; Деяния 2:1-4). Исус СЕ МОЛЕШЕ за освещението на Своите последователи, но Той им ЗАПОВЯДА да чакат обличането със сила, кръщението със Святия Дух. Още повече, че освещението е за очистване, докато кръщението в Святия Дух е за получаването на сила.

То също така не е просветление, чувство на радост, свобода и победа в молитва, себеотричане или ревност (Лука 24:27,31-32,44-45; Деяния 8:8,14-17; Матей 19:27,16:17). Святият Дух не е просто безлична сила. Той не е просто сила, която ние може да задържим и използваме. Той не е просто влияние, което ние усещаме. Той е личност, Която търси да ни задържи и използва. Святият Дух е Божествена Личност, Която ние трябва да почитаме, да прославяме, с Която трябва да общуваме и Която трябва да слушаме. Той е наречен Святият Дух, Духът на истината, Духът на Живия Бог, Духът на Христа, Духът на святост, Духът на Живота, Духът на мъдростта, Духът на вашия Отец, Утешителят, Вечният Дух (Матей 28:19; 2 Коринтяни 13:14; Лука 11:13; Евреи 9:14; I Коринтяни 3:16; 2 Коринтяни 3:3; I Петрово 1:11;4:14; Римляни 1:4; 8:2; Матей 10:2). Святият Дух е Вечен, Вездесъщ (Всеприсъстващ), Всемогъщ и СВЯТ. Той е вдъхновителя на Святите Писания, Главнокомандващ на активната църква, Великия Учител, Помощник и Водач на всички светии, Забележителният Строител на всяка част от тялото Христово (Евреи 9:14; Псалми 139:7-10; Деяния 10:38; Матей 12:28; Лука 11:20- 22; I Коринтяни 2:10-11; Йоан 14:17-26; 2 Коринтяни 3:18; Галатяни 5:22-23). Святият Дух е третата личност на Божеството (I Коринтяни 8:6; Ефесяни 4:3-6; Матей 28:19).

Святият Дух:

 1. Търси всяко сърце (Йоан 16:8-11; I Коринтяни 2:10-11).
 2.  Осъжда за грях (Йоан 16:7-11).
 3.  Обновява (Тит 3:5).
 4. Свидетелства заедно с нас (Римляни 8:14-16).
 5. Осиновява ни в Божието семейство (Римляни 8:15).
 6. Помага ни и ни дава победа в изпитанията (Римляни 8:2,26-27).
 7. Помага ни в молитва (Римляни 8:26-27; Захарий 12:10).
 8. Изпълва вярващите с радост, мир и пълнота (Деяния 13:49-52).
 9. Освещава (Римляни 1:4; 5:5).
 10. Съживява и изцелява нашите тела (Римляни 8:11).
 11. Утешава, съветва и заповядва (Исая 11:1-2).
 12. Ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27).
 13. Осветява и вдъхновява (2 Петрово 1:21).
 14. Търси и открива Божиите дълбочини (1 Коринтяни 2:9-12).
 15. Поучава (Йоан 14:26).
 16. Води ни в истината (Йоан 16:13).
 17. Създава (Псалми 104:30).
 18. Упълномощава с Божията сила (Деяния 1:8).
 19. Насочва работата на благовестието (Деяния 8:26-29).
 20. Потвърждава благовестието (Евреи 2:3-4).

Мощното изливане на Святия Дух е обещано за всяка плът; и онези, които изпълнят Божиите условия, могат да получат Божията пълнота (Исая 44:3; Езекиил 36:25-27; Йоил 2:28-29; Йоан 7:37-39). Малко, много малко от Старозаветните светии преживяха изливането на Святия Дух върху тях и то само за някои специални задачи, които Господ им даваше. Мнозинството от Израилтяните живееха през целия си живот без “специалната привилегия” да имат “Духът над” тях. Дори тези, които имаха тази привилегия, не можеха да се радват на Неговото постоянно присъствие (Числа 11:25; 24:2; Съдии 3:10; 6:34; 14:6; 1 Царе 10:9-10; 16:13; 2 Петрово 1:21).

Старозаветните пророци имаха велико очакване, за което “старателно издирваха”. Те гледаха към славните дни на Благовестието, в които ние живеем. Дори ангелите се осмеляват да надникнат в тези неща. Тъй както бяха пророкувани Христовото въплъщение, раждане, живот, власт, отхвърляне, страдания, смирение, смърт и възкресение; и бяха изпълнени в детайли, така също всички пророчества относно изливането на Святия Дух трябва да бъдат изпълнени.

Днес, ние можем да се потопим в Святия Дух. Можем да бъдем кръстени в Святия Дух, ако:

 1. Ние Го жадуваме – имаме силно желание (Исая 44:3; Йоан 7:37,39).
 2. Получили сме обновяване на “каменното сърце”, т.е. “меко сърце” или “ново сърце”, иначе казано преживели сме “обрязване на сърцето” (Езекиил 36:26-27).
 3. Имаме “вяра” за “получаването” (Марк 11:22,24).
 4. И се молим, за да получим (Лука 11:13).


"Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14