Служение на по-дълбок християнски живот

България


Изкупление, изцеление и здраве

Божието Слово ни учи: Че изкуплението от проклятието на закона, изцелението от болести и немощи, както и трайното здраве са подсигурени за всички хора чрез жертвената смърт на Исус Христос – Изход 15:26; Второзаконие 7:15; Псалми 103:1-5; Притчи 4:20-22; Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; I Петрово 2:24; Марк 16:15-18; Лука 13:16; Йоан 14:12-14; 10:10; Деяния 10:38; Яков 5:14-16; Йоан 3:8; 3 Йоан 2; Галатяни 3:13-14.

Изкуплението е освобождаване от робството на смъртта чрез заплащането на цената за откупа. Това просто означава откупване свободата на някой, който е в робство или пленничество. Падението на човека предаде целия човешки род под греха, Сатана и осъждението. В резултат на неподчинението на човека към Бог и в последствие нарушаването на закона, човекът загуби своята чистота и Божията благосклонност. Човек не може със собствени сили да си ги спечели отново. Цялото творение беше предадено на проклятие и всички човеци (в Адам) станаха грешници и бяха поробени под греха, Сатана и болестите (Римляни 5:12). Затова, бидейки под смъртна присъда, човекът не можеше да плати откупа за свояра собствена смърт и да заживее отново, радвайки се на свобода от греха и изпълнявайки Божествената цел, заради която е бил създаден. Тогава Бог се натовари с изкуплението като изпрати Единородния Си Син, Исус Христос, да умре вместо човека. Той, бидейки способен да изкупи човека, удовлетвори всички изисквания на закона и стана законен заместител, чрез плащане на цената на откупа за всички ония, които са осъдени на смърт поради нарушаването на закона. Това е абсолютна защита от вечното наказание чрез кръвта на съвършен и неопетнен заместител (Изход 12:13; Йоан 3:16; Ефесяни 1:7; Римляни 3:24; Откровение 5:9; Римляни 8:3; Исая 53:4-8; I Коринтяни 6:20; 7:23; Матей 26:28; I Петрово 1:18-21; Битие 3:16,24). Христос понесе проклятието на закона и изстрада наказанието на смъртта вместо нас. Никой грешник не може да бъде оправдан, освен ако не приеме Христос като свой Изкупител (Деяния 4:12).

Изкуплението на човека не е ограничено до премахването на вината, то покрива всички последствия от нарушаването на закона, които са болестите, немощите и дяволското угнетение. Изцелението от болестите и немощите, както и трайното здраве са подсигурени за всички хора чрез жертвената смърт на Исус Христос. В Стария Завет имаше божествен план за изцелението на всички онези, които бяха в заветни отношения с Бога. Не всеки успя да се радва на този неизменен план на Бога за изцеление и трайно здраве за цялото човечество, поради факта, че не всички човеци бяха в заветни отношения с Бога. Обещанието да пощади израилтяните от напастите, които сполетяха египтяните, беше направено съгласно завета на изцеление, който израилтяните имаха с Бога. Различни болести, мор и чума идваха върху тях, когато те не се покоряваха на Бога и нарушаваха Неговия Завет (Второзаконие 28:28-61; Псалми 107:17-20). Но когато те се покайваха и се молиха, изпълнявайки условията на завета, те биваха изцелени (Числа 21:4-9; 2 Летописи 7:13-14; Псалми 107:17-20). Бог изцерява и днес, когато условията на завета са изпълнени.

Исус не само понесе греховете ни, Той също понесе нашите болести и немощи. Той понесе нашите болести по същия начин, по който понесе нашите грехове. Христос беше бичуван и понесе белезите от камшика заради нашето изцеление; и беше прикован на кръста заради нашия грях (Йоан 3:14; 12:22-23; Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Псалми 103:2,4). Святият Дух заключавайки каза: “Христос ни изкупи от проклятието на закона” (болести – епидемии, треска, рак, язви, циреи, както и от безименните болести върлуващи измежду хората днес и немощите, споменати или неспоменати в Писанията) (Второзаконие 28:15-29,58-61; Галатяни 3:13; Второзаконие 7:12-15). Христос дойде да разруши делата на дявола (I Йоан 3:8; Деяния 10:38; Евреи 13:8).

Божественото изцеление и здраве, както и спасението, е право на всяко дете на Бога. Това е жизненоважна част от цялостното спасение след като вече принадлежим към общността на Израилтяните и не сме чужденци относно завета на обещание (Матей 15:26-28; Ефесяни 2:12-21; I Петрово 2:9-10). Болестите, под каквато и да е форма, са от дявола. Бог ги нарича ‘плен’ (Йов 42:10), Исус ги нарича ‘връзка’ (Лука 13:16,12) и Святият Дух ги нарича ‘угнетение’ (Деяния 10:38). Победата на Исус е наша победа. Той не направи нищо за Себе Си. Той победи греха, Сатана, немощите и болестите заради нас. Той сподели Неговата победа с всички, които се покаят и повярват в Неговото име. Той понесе нашите немощи, болести и слабости, така че ние да можем да претендираме за пълно избавление и освобождение. Колкото неподчинението на Божието Слово, толкова и лошото говорене и неверието, правят завета безрезултатен. Никой от Божиите хора не може да се радва на благословението ‘изцеление’ без постоянно общение с Бог чрез Христос, подчинение на Божието Слово и изпълнение на условията за изцеление (Изход 15:26; 23:25-26; Второзаконие 7:12-15,6-9; Псалми 91; Исая 1:19; Марк 2:5,9,11.; 3 Йоан 2). Тогава то идва естествено, защото “…проклетия не постига без причина…”. Повечето от немощите идват в резултат от неподчинение на Бог (Битие 20:1-18; I Летописи 10:13), чрез Сатана, самият източник на болестите и бедствията (Йов 2:6-7; Матей 4:23-24; Йоан 10:10; 8:44; 5:14; Деяния 10:38), отстъпничество (Изход 10:10; 2 Летописи 16:12-14; Mатей 12:43-45), лошо говорене (Числа 21:4-6; 11:1-3; 12:1-10), грях, алчност или търгуване с Божиите дарове (4 Царе 5:20-27); недоволство (Псалми 107:17-20; Второзаконие 32:39-41) или дори нарушаване на Божиите закони в природата. Писанието разкрива, че злите духове, дяволите и демоните, също помагат на Сатана при разрушаването на човешкото тяло. Те завладяват, угнетяват, измъчват, изтезават хората и причиняват онемяване и глухота (Матей 9:32-33; Марк 9:25-27), слепота (Матей 12:22), силен яд и мъчение (Mатей 15:22), лудост (Матей 4:24; Лука 9:38-42) и самоубийство (Матей 17:15). Сатана и неговите съучастници успяват да влязат в човека, когато човек съгрешава като се съветва с магьоснически духове, отива да му гледат на ръка, да му правят магии, чародейства, да му предсказват съдбата, непредпазвайки ума си и отказвайки да се съпротиви на дявола. Колкото по-дълго ние имаме някакви дяволски притежания, толкова по-дълго той ще стои около нас. Откажи се от всичко подобно и разруши делата на дявола до пълното си освобождение от неговата ръка (1 Петрово 1:1,13; 5:8-9; Деяния 19:18-19).

Библията поставя още условни предимства, на които имаме право поради изкуплението, за да се радваме на облагите и благословенията от нашето общение с Бога: действително обръщане (Псалми 103:2-5; Матей 13:15; Марк 9:23; Матей 21:21-22; Марк 11:22-24; Йоан 14:12; Яков 1:6-8), подчинение на Бог и неговото Слово (Изход 15:26; 23:25-26; Притчи 4:20-22), пребъдване в Него (Псалми 91:1-7; Йоан 15:1-7), следване на мир с хората (Марк 11:22- 26; Яков 5:14-16; Битие 20:14), служене на Бог в святост (Изход 23:25-26; Колосяни 2:6-7; Йоан 5:14; I Йоан 3:21-22), получаване на ползите от Голгота чрез молитва и вяра (2 Петрово 1:3-4; Евреи 6:18; I Петрово 2:24; Яков 1:16-17; Евреи 13:8; Матей 8:17). От гореспоменатото следва, че Бог изцелява онези, които са под Неговия завет на изцеление (Псалми 105:37; 2 Летописи 30:18-20) чрез Своето Слово (Псалми 107:20; Евреи 4:20; Матей 8:8), чрез Своята милост (Матей 20:30-34), чрез Своята сила (Матей 28:18; Колосяни 1:16-17; Лука 5:17), чрез Своя Дух (Деяния 10:38; Исая 61:1-2; Лука 10:18-19; Римляни 8:2,11; Матей 12:28), в Своето име (Деяния 3:6; Лука 10:17-18; Марк 16:17-18; Притчи 18:10; Филипяни 2:9-11), по Своята воля (I Йоан 5:14-15; Йоан 5:30; 3 Йоан 2). Колко надеждно е пророкуваното слово! Няма нужда от лично тълкуване, според вярата ти изцелението ще бъде извършено и за тебе.

Тогава за всеки вярващ остава да изпълни божествените условия, за да живее в реалността на това изумително снабдяване. Изцелението и здравето са за нас днес. Ние можем смело да предявим претенции за тази благодат на изкуплението: не с неувереност, но с твърдостта на вярата и молитвата да получим изцеление и да останем здрави през всичките дни на нашия живот. Сега ние сме изкупени, придобити, откупени отново за Божие притежание (Деяния 20:28; I Коринтяни 6:20; 7:23; Авдий 17). Ние трябва да живеем така, че да овладеем това, което ни принадлежи по право."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14