Служение на по-дълбок християнски живот

България


Лично благовестяване

Божието Слово ни учи, че личното благовестяване е дадено и заповядано от Бога служение за всеки вярващ. Исус заповяда и Бог изисква всеки вярващ да бъде съчувствителен и плодотворен ловец на души, водейки другите до Христос – Матей 28:19-20; Марк 16:15; Лука 24:46-49; Йоан 17:18; Деяния 1:8; 1-4; Псалми 126:5-6; Притчи 11:30; Даниил 12:3; Езекиил 3:17-21.

Личното благовестяване е дадено и заповядано от Бога служение за всеки вярващ. Гръцката дума “evangellion” (евангелие) всъщност означава добра вест (блага вест). Това е благата вест от любящия Бог към изгубения свят, че чрез смъртта, погребението и възкресението на Христос, има спасение (Йоан 3:16-17). Личното благовестяване е споделяне на тази добра вест от човек на човек с цел спечелването на душата – водене на грешника към покаяние и цялостно обръщане към Бога чрез Исус Христос, Спасителят (Йоан 1:40-42; Деяния 8:26-37). Исус заповяда и Бог изисква от всеки вярващ да бъде съчувствителени плодотворен ловец на души (Матей 28:19-20; Марк 16:15; Деяния 1:8). Въпреки че масовият евангелизъм е нещо добро и необходимо, той никога няма да заеме мястото на личното благовестяване. Илюстрирайки ефикасността и превъзходството на личното благовестяване, един Божий човек е казал: “Ако вие имате сто празни бутилки пред себе си и хвърлите кофа вода върху тях, малко ще влезе в тях, но повечето ще се разплиска навън. Ако искаш да напълниш бутилките, най-добрият начин е да вземеш всяка една поотделно и да донесеш съд, пълен с вода, до гърлото на всяка бутилка. Друг Божий човек е казал: “Светът никога няма да бъде доведен до Христа като цяло, а само един по един. Хората не се раждат колективно, нито умират колективно, така също те не приемат или отхвърлят Христа колективно.”

Личното благовестяване е важно и задължително, защото:

 1. Исус го заповяда (Марк 16:15; Матей 28:19-20);
 2. Бог се радва за резултата от него (Лука 15:10);
 3. Исус го правеше (Йоан 4:21-30; Матей 4:19);
 4. Бог Отец го започна (Битие 3:9);
 5. Исус се моли за освещението на вярващите, за да направи личното благовестяване ефективно (Йоан 17:17-18);
 6. Святият Дух беше даден заради него (Деяния 1:8);
 7. Исус Христос го желае (Матей 4:19);
 8. Това е сърдечното желание на Бог (Езекиил 33:11; 2 Петрово 3:9);
 9. Земното служение на Исус ни го показа (Лука 19:10);
 10. Ранната апостолска църква го практикуваше (Деяния 8:30-37; Марк 16:20; Деяния 8:4);
 11. Това е белег за истинска мъдрост (Притчи 11:30);
 12. Всеки истински вярващ е екипиран за него (Йоан 1:37-45; 4:28-29);
 13. Това е основната причина за нашето спасение (Йоан 15:16; 20:21);
 14. Има велика награда за онези, които го извършват (Даниил 12:3);
 15. Жетвата е изобилна, а работниците са малко (Матей 9:36-37; Йоан 4:35-38);
 16. Животът е кратък, а вечността е безкрайна (Йоан 9:4; I Коринтяни 7:29-31);
 17. Душите са скъпоценни за Бога (Матей 16:26; Марк 8:36-37; Псалми 49:6-9);
 18. Огненото езеро е последната спирка за всеки, който умира в грях (Марк 9:43-48; Псалми 9:17; Откровение 20:11-15);
 19. Силата на тъмнината и култовете нараства (І Тимотей 4:1; ІI Тимотей 3:13);
 20. Да не се пренебрегват молитвите на хората в затруднено положение (Притчи 21:13; 24:11-12);
 21. То може да се извърши без никакви разходи. Никакви усилватели и микрофони не са нужни. Никакви разрешения от правителството не са нужни, както за църквата или училището (Деяния 8:4)
 22. В личното благовестяване има огромен потенциал във време на яростни преследвания на църквата. То произвежда богати резултати според закона за духовното умножение. Например, ако църква от 100 посветени и свидетелстващи членове сподели благата вест с неспасените, като придружи това с ефективно посещение на повярвалите, за по-малко от 4 месеца новоповярвалите ще станат ловци на души. Ако всеки човек обърне само един човек към Христос и прекара 4 месеца с него, за да го порасти във вярата и после всеки от новоповярвалите обърне още една душа към Христос – за една година ще станат 400 ловци на души. И ако тези 400 спечелят още 400 – ще станат 800. Така в течение на 5 години църквата би наброявала около 3 милиона души. Ако имаше само 1 християнин в целия свят и той работи цяла година, за да спечели само един приятел на Христос, и ако двамата продължат всяка година да спечелват по още една душа, и ако всеки човек, който те довеждат в Божието царство прави същото, тогава за 30 години целият свят би бил спечелен за Христа.

 

За да бъдеш въвлечен в личното благовестяване, от първостепенна важност е да имаш лично опитността на обръщането към Бога (2 Тимотей 2:6-7, 19-21; 2 Коринтяни 5:17). Също така, ловецът на души трябва да живее свят живот (2 Тимотей 2:4; Исая 52:11). Второ, истинският ловец на души трябва да има силно, непоклатимо убеждение (Йоан 9:4; I Коринтяни 9:16; Деяния 26:22-24; 21:8-14). Той трябва да вижда себе си като посланик на Христос (2 Коринтяни 5:19-20) и да отдаде своето време, таланти, сила и пари за напредването на благовестието. Светът никога няма да види Христос отново, докато Той не дойде да съди света, освен ако не Го види в нас. Затова ние трябва да имаме твърдо убеждение относно Бог, Библията, Спасението, Христовата смърт, възкресение и Неговото второ пришествие. Трето, ловецът на души трябва да приеме, че отговорността за проповядването на благата вест не е по избор, а е задължителна (Римляни 1:14; Притчи 24:11-12; Езекиил 33:6; I Коринтяни 9:16). Затова е необходимо дълбоко, изгарящо съчувствие – като това у Христос (Матей 9:36; Римляни 9:1-3; 10:1). Това трябва да е основата за жертвите, които правим, за горещи молитви, които отправяме, за сълзите, които проливаме и за лишенията, които търпим, заради това да бъдат спечелени души за Господа (Еремия 9:11).

Разбира се, трябва да има доста тайни молитви, защото няма нещо, което може да замести очакващото, тайно стоене пред Бога за изливането на Святия Дух, за мъдрост, за сила и мощ, за кураж, надежда, вяра и за огнено, пламтящо и навременно послание от Бог (2 Тимотей 1:7). Тази молитва трябва да упорства за отварянето на сърцата на хората към Бога (Псалми 2:8). Човекът, който печели души, трябва да е ловък в използването на Божието Слово, което е мечът на Духа (Ефесяни 6:17; 2 Тимотей 2:15). Той трябва да има определено послание и да осъзнава, че, първо, благата вест е факт, който трябва да се известява радостно; и, второ, че тя е сигурен факт, затова трябва да се прогласява вярно. Ловецът на души трябва да проповядва благата вест с искреност, любов, простота, такт и мъдрост (1 Коринтяни 9:20-23; 2 Тимотей 2:24-26). Той не трябва да се предава на обезкуражаване.

Всекидневно имаме изобилие от възможности за лично благовестяване: на улицата, в болницата, в автомобилните паркове, на автобусните спирки, в автобуси и таксита, по затворите, по домовете на съседите, в училищата, магазините и т.н. Ловецът на души не чака за някаква съвършена ситуация, тъй като всяка ситуация е възможност (Еклесиаст 11:4,6; 2 Тимотей 4:2). Най-добрия начин за лично благовестяване е на базата на приятелството. Този вид евангелизъм е изкуството да доведеш душа при Христос, чрез насърчаване на неговото приятелство с тебе. Акт на доброта, любов, услуга и приятелско отношение може да бъде “стръвта”, чрез която грешникът да бъде заинтригуван от посланието на благовестието. Ловецът на души трябва да върши неща, които ще показват, че той се интересува от земното преуспяване на човека, както и от преуспяването на вечната му душа. Благовестяването на приятелите ни отразява истинската християнска любов в действие. Исус Христос не счита вечерята с грешници за нещо безбожно (Лука 15:12). За личното благовестяване могат да се използват брошури, касети, добри книги, списания и дори писма. Кога да започнем с личното благовестяване? Сега (Йоан 4:35). Защото ние няма да бъдем невинни пред Бог, ако пренебрегнем това задължение (Езекиил 3:18-19). Милиони души са се втурнали към вечната загуба. Затова вярващите трябва да отхвърлят настрана всички несериозни извинения, тъй като няма твърде голяма беда, нито твърде дълбоко унижение, нито твърде ужасно страдание, нито твърде тежка работа, няма твърде висока цена за спасението на душите. Така че, ние трябва да се изправим, да се молим и да си вършим работата."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14