Служение на по-дълбок християнски живот

България


Грабването

Божието Слово ни учи, че Грабването (обикновено причислено към първия етап или фаза на ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС) е изтеглянето от земята на всички живи светии и на всички, които са починали в Господа. Грабването е преди Голямата Скръб и може да се случи във всеки един момент. “В миг на око” без никакво предупреждение, “когато последната тръба затръби”, “и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога в Господа” – Йоан 14:1-3; Лука 21:34-36; I Коринтяни 15:51-58; l Солунци 4:13-18 5:4-9; 2 Солунци 2:5-7; Филипяни 3;11,20,21; I Йоан 3:1-3.

Грабването е най-великото събитие за всички времена, което Църквата очаква. То е изтеглянето на всички истински вярващи в Христос, за да посрещнат Господа във въздуха (I Солунци 4:16). Христос, в края на Своето първо идване, беше взет по същия начин във въздуха, за да приготви място за Своите избрани. Прощалното обещание на Бог беше, че Христос ще се върне по същия начин, за да вземе Своята ‘Невеста’ да живее с Него завинаги (Деяния 1:9-11; Йоан 14:1-3).

Грабването не е същото като Второто Пришествие на Христос. При Грабването, Христос ще се появи във въздуха. Той няма да бъде видим за обитателите на земята. Тогава Неговата мисия ще бъде да възкреси всички мъртви светии, които преди живите вярващи ще получат безсмъртие и ще бъдат грабнати, за да бъдат с Господа, ‘в миг на око’, преди великият и страшен ден Господен, когато Божият гняв ще се излее от чистата чаша на Неговото негодувание – събитие съвсем подходящо наречено Голямата Скръб (I Коринтяни 15:52). Второто Пришествие няма да стане преди да се свърши Голямата Скръб. Времето на Грабването е неизвестно, дори за ангелите (Матей 24:36; 2 Солунци 2:1-5). Грабването ще бъде провъзгласено от глас на архангел и от звук на тръба, оповестяващи края на ерата на Църквата (I Солунци 4:13-15).

Грабването е една тайна, непозната на старозаветните светии и пророци. Бог подчерта това велико събитие в две различни места на Писанията, за да ни увери в неговата неизбежност. Първо, то беше илюстрирано чрез Енох и Илия, двамата живи светии, които не са вкусили смърт, но бяха променени в един миг и бяха отнесени във въздуха (Битие 5:24, 4 Царе 2:11-12). Второ, това беше илюстрирано в Христос в Новия Завет. Той умря, беше погребан и възкръсна. Докато говореше със Своите ученици на Елеонския хълм, Той беше взет и облак Го прие от погледа им (Деяния 1:9-11).

Грабването, което беше тайна за старозаветните пророци, отбелязва края на ерата на Църквата, спомената също като времето на езичниците (Лука 21:24). Тази истина беше скрита за светиите от миналото. Обаче, познати са на Бога всичките Негови дела от основаването на земята. В Неговата милост, Той прекъсна програмата си с Израел с епохата на Църквата. Христос, Месията, дойде за Своите хора, но те Го отхвърлиха (Йоан 1:11), и Бог се обърна към езичниците, за да вземе от тях хора за Себе Си. Грабването отбелязва края на този специален благодатен период. Означава ли това, че Бог се е отрекъл от Своите хора, Израилтяните, завинаги? Не, Бог ще възобнови програмата Си с Израел веднага след Грабването, известно ни като началото на 70-тата седмица в пророчеството на Даниил (Даниил 9:24-27).

Във всеки момент от сега нататък тръбата ще затръби и Този, Който идва, ще дойде и няма да се забави. Със сигурност Христос ще дойде отново. Той увери Църквата Си в неизбежността на Неговото идване (Йоан 14:1-3). Ангели го прогласиха, апостолите и светиите го проповядваха през годините. Всички знаци за Неговото идване всекидневно се изпълняват.

Христос, отговаряйки на уместния въпрос на Неговите последователи: “…Какъв ще бъде белегът на Твоето Пришествие…” (Матей 24:3), обясни в детайли какво ще се случи на земята малко преди Неговото идване (Матей 24:5-12,30-39). Той подчерта следните неща, които да очакваме:

  1. Много лъжехристи ще се издигнат, заблуждавайки доверчивите вярващи
  2. Ще има войни и военни слухове
  3. Ще има международни войни
  4. Глад (Глобален икономически спад)
  5. Епидемии.
  6. Земетресения на разни места
  7. Ще има преследване на Христовите последователи и случаи на мъченичество
  8. Поява на много фалшиви пророци
  9. Нарастващо отстъпничество от вярата
  10. Повече ще бъдат хората, отдадени на удоволствия и забавления, отколкото хората, търсещи Бога

Писанието също предсказва и условията, характеризиращи се с ред отстъпления, които ще бъдат преобладаващи във видимата Църква, малко преди завръщането на Христос. Ще има отричане от Бог (2 Тимотей 3:1-5), отричане от Христос (I Йоан 2:18; 4:3), отричане на Христовото завръщане (2 Петрово 3:3-4), отричане на вярата на Християнския живот (Юда 18) и отричане на властта. Точно тези белези се изпълняват пред нашите очи. За да участва някой в Грабването трябва да е новороден, да живее непристорен свят живот, да ходи всекидневно в светлината, да върши Божиите дела, да бди всекидневно, да се моли винаги с всякаква молитва, и да поддържа тези опитности до времето на Грабването или до времето на евентуална смърт (Йоан 3:3; Евреи 12:14; Йоан 4:35-38; 9:1-4; I Солунци 4:16-17).

Всички белези преди Второто Пришествие на Христос се изпълняват, което ни говори, че Второто Пришествие е много близо, което значи, че времето на Грабването е още по-близо. Съгрешаващите членове на Църквата няма да могат да участват в Грабването, макар че са били спасени преди и кръстени във вода. Небрежните и правещи компромиси проповедници ще пропуснат Грабването; независимо колко християнски дела са извършили преди това. Всички такива хора, заедно с отстъпниците от вярата и грешниците извън Църквата ще бъдат оставени пред лицето на Голямата Скръб. Като знаем, че тези неща ще се сбъднат, че Грабването ще се случи без предизвестие, и то е твърде близко, какво трябва да е нашето поведение? Грешниците трябва бързо да се покаят и да прегърнат Христос, като техен Спасител. Светиите на Бог трябва да бдят и да се молят, за да не ги завари оня ден неподготвени (Матей 24:42-44)."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14