Служение на по-дълбок християнски живот

България


Хилядолетното царство

Божието Слово ни учи, че Христовото Хилядолетно Царство (Милениум) е буквално 1000 години царуване на Исус на земята, което ще бъде въведено при Второто Идване на Исус на земята с десетки хиляди Негови светии. По това време Той ще съди народите, които живеят по лицето на земята – Юда 14-15; 2 Солунци 1:7-10. През това време дяволът ще бъде вързан – Откровение 20:2-3. Ще бъде управление на мир и благословение – Исая 11:6-9; 65:25; Осия 2:18; Захария 14:9-20; Исая 2:2-4.

Думата ‘millennium’ (милениум) e производна от две латински думи (‘mile’ – хиляда и ‘annum’ – година) и се превежда просто като хиляда години. Така че Милениума, Хилядолетното Царство на Христос, е хиляда години пълна изява на славата на Господ Исус Христос. То е след периода на Голямата Скръб, което ще е време на крайно страдание за всички по земята. Според откритито ни от Божия календар, Църквата ще бъде внезапно изтеглена в небето от Христос (1 Солунци 4:13-18) при тайнственото събитие, наречено “Грабване”. После ще последва седемгодишен период на голямо страдание за оставените грешници (Матей 24:21-22). В края на седемгодишния период Исус ще дойде отново с Църквата Си, за да установи Своето управление (Юда 14). Правителството на този свят по това време ще се съпротиви на Неговото идване. Но Господ ще надделее в битката при Армагедон (Откровение 19:15-21). Сатана ще бъде вързан и затворен за 1000 години (Откровение 20:1-3). Царството на тоя свят ще стане тогава Царство на нашия Бог и на Неговия Христос (Откровение 11:15).

Христовото хилядолетно царство ще бъде време, когато целта на Бог ще бъде напълно реализирана на земята, като ще бъде установена теокрацията (правителство в състояние на категоричен контрол и ръководство от Бог). Христос, като божествен представител на Бог по това време, ще говори и действа на мястото на Бог. На Него ще му бъде дадена всеобща и славна власт с абсолютна сила да управлява (Исая 9:6; Псалми 45:4; 114; 72:4). По това време Христос ще бъде отговорен за известяването на Божията воля и закон (Исая 2:3-4; 33:21-22: 42:4; Деяния 3:22). Хилядолетното Царство на Христос е изява на Божието обещание към Давид, че царството му не ще има край. Христос, като Давидов “син”, ще установи славния Си храм и престол над също толкова славно царство (2 Царе 7:12-16; Псалми 72; Исая 11:10). Божествената милост, доброта и истина ще бъдат показани чрез Христос както и славата, която се съдържа в Неговата божественост, всезнание, всемогъщество и праведност, ще бъде напълно изявена. Езическата световна система (хуманизъм без Христос) каквато е в настоящето, организирана под директното влияние на Сатана, ще ‘излезе от мода’.

По време на Христовото хилядолетно Царство земята ще бъде свободна от грях и всякаква неправда. Сатана, поразен и вързан, ще бъде лишен от силата да убеждава хората да съгрешават (Откровение 20:1-6; Матей 19:28; Ефесяни 5:25-27). Кои са характеристиките на милениума?

 1. Милениума ще бъде време на невиждан национален и индивидуален мир. Бичът на войните ще бъде напълно прекършен. Ще има цялостно прекратяване на бедствието на войните, тъй като царството на света ще бъде слято с царството на Христос. Последвалият мир ще приветства ерата на икономически бум и благоуспяване. Хубавото на тези години е, че настроените антагонистично и враждебно преди това неприятели от тогава нататък ще съжителстват като “овце и агнета”.
 2. Ще има неизразима радост (Исая 9:3-4; Еремия 30:18-19).
 3. Ще има святост (Езекиил 43:7-12; Исая 1:26-27).
 4. Ще има слава (Исая 24:23,60:1-9).
 5. Ще има утеха (Исая 12:1-2; Еремия 33:23-25).
 6. Ще има правда (Исая 9:7; 11:5; 42:1-4).
 7. Ще има пълно знание (Исая 11:1-2,9; 41:19-20; 54:13; Авакум 2:14).

Допълнително жителите от тази епоха ще имат и следните привилегии:

 • Първоначалното проклятие върху човечеството след сътворението ще бъде премахнато и в резултат на това ще има изобилно плодородие на земята (Исая 11:6-9; 35:9; 65:25).
 • Болестта ще бъде изкоренена (Исая 33:24; Еремия 30:17; Езекиил 34:16).
 • изцелението ще е естествено достъпно за сакатите (Исая 29:17-19). И на базата на горепосоченото ще има: (a) съхранение на живота (Исая 41:8-14; 62:8,9; Еремия 32:27; Езекиил 34:27; Йоил 3:16-17; Амос 9:15; Захария 14:10-11) и (б) цялостно освобождение от всяка форма на насилие, която днес опустошава човечеството (Исая 14:3-6; 42:6-7; 49:8-9; Захария 9:11-12).

Кои са онези, за които се очаква да вземат участие в Хилядолетното Царство на Христос?

 • Славната Църква (Ефесяни 5:25-27). Това не включва отстъпническата църква, омъжена за света (Откровение 17:1-7).
 • Бедните духом (Матей 5:3). Това са онези, които разпознават и признават тяхното състояние на духовна бедност (живот на земята без сигурност за спасение) и са готови да се обърнат от греха и да се предадат на Христос
 • Бдящите в молитва (Евреи 9:28; Матей 25:34).


"Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14