Служение на по-дълбок християнски живот

България


Материали за духовен растеж

Материали

"Аз вярвам, аз съм спасен!", до болка познати фрази. А защо? От какво? Как? Неизбежните въпроси идват, зададени от дете, колега, приятел, а понякога и от самите нас. И Тогава мнозина затаяват дъх с дълбоко замислен поглед, опитвайки си да си спомнят онези ценни стихове от Библията, съдържащи в себе си точния отговор…; стихове, които отдавна бяха забравени. Защо? Защото не четем Божието Слово, източника на нашата вяра. „Защото вярването идва от слушането, а слушането - от Христовото Слово.“ (Римляни 10:17).

И не без причина Исус многократно заявява: „Който има уши да слуша, нека слуша!“ (Матей 11:15, 13:9,43, Марк 4:9,23 и др.). Затова нека не се изморяваме да изучаваме Божието Слово, което ни води към познаване на Живия Бог. Понеже не този, който е търсил, намира, а онзи, който търси (Матей 7:8, Еремия 29:13). „А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил“ (Йоан 17:3).
Поучения

Изследвай писанията...

Убеждение и вяра

Засвидетелстваната Истина...

"Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело." 2 Тимотей 3:16,17


Потърси Спасение

 1. Само един живот
 2. Търси и намери
 3. Изумителна благодат
 4. Християнин
 5. Един урок от арабите
 6. Да бъдеш Наджи
"И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим" Деяния 4:12
"Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението" Евреи 3:15
"Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден" 2 Коринтяни 6:2

Изследвай Писанията

Избери номер на книжка
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
"В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог...; В Него бе животът и животът бе светлина на човеците." Йоан 1:1,4
"А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил." Йоан 17:3
"И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно" Деяния 17:11

Избрани проповеди

Истински успех
 1. Да успееш с наличните средства
 2. Да се целиш в най-доброто
 3. Да избегнеш съкращаването на съдбата си
 4. Вартимей - преодоляване на одумниците
 5. Проводник на благословения
 6. Изкачване по стълбата на успеха
 7. Давид побеждава Голиат 1
 8. Давид побеждава Голиат 2
 9. Елисей надмогва разсейването
 10. Дано разшириш пределите ми
 11. Превъзходството на новото хилядолетие
 12. Вяра, Фокус и плодотворност
 13. От нищожност до величие
 14. Дай ми тази планина
 15. Божията рецепта за величие
 16. Божият път към по-добър живот
 17. Божият път към върха
 18. Наследяване на обещанията
 19. Да инвестираш в бъдещето на децата си
 20. Йоан Кръстител - превръщане на кривите пътеки в достъпни пътища
 21. Малките неща в живота
 22. Да погледнеш отвъд настоящето
 23. Да постигнеш трайно влияние
 24. Да постигнеш успех в обучението си
 25. Управление на житейски кризи - част 1
 26. Управление на житейски кризи - част 2

"А Исус му рече: Ако можеш повярвай! Всичко е възможно за този, който вярва.", Марк 9:23

УБЕЖДЕНИЕ

Убежденията са основата, върху която нашата вяра бива изграждана; аксиоми, от които могат да се изведат всички закони и принципи. Противно на човешката мъдрост нашият корен не са „очевидните недоказани факти“, които не могат да бъдат изведени и затова се приемат като основополагащи. Нашата вяра се вкоренява в „убеждения за неща, които не се виждат“, открити нам от Божието Слово; защото „видимото не стана от видими неща“ (Евреи 11:1,3);

Научи повече ТУК...

СВИДЕТЕЛСТВО

Какво е свидетелството? Събитие, за което свидетелстваш, че се е случило. А в живота на християнина това е знамение, което е преживяно от първо лице. Свидетелството е подарък от Отца, Който по този начин Сам свидетелства за Себе Си; за Своето Слово, че е истинно (Деяния 14:3). То е благословение, предназначено да благославя и да утвърждава вярата на църквата за прослава на името на Исус Христос навсякъде.

Научи повече ТУК...


Божието Слово към нас...

"Аз Господ те призовах в правда. И като хвана ръката ти ще те пазя и ще те поставя за завет на людете, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак из тъмницата. Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, нито хвалата Си на изваяните идоли. Ето, нещата предсказани от начало се сбъднаха и Аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви ги." Исая 42:6-9, 10. 1989
"Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми. Ето, давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат, - ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих." Откровение 3:7-9, 12.12.1993
"Чадата, които ще добиеш след обезчадването си, ще рекат още в ушите ти: "Тясно е мястото за мене, стори ми място, за да се населя." Тогава ще речеш в сърцето си: "Кой ми роди тия, тъй като аз бях обезчадена и пуста, заточена и скитница? И кой изхрани тия? Ето, аз бях оставена сама; тия, где бяха?" ... И ти ще познаеш, че Аз Съм Господ и че ония, които Ме чакат, не ще се посрамят."Исая 49:20-23, 01.1994
"В пустинята ще насадя кедър, ситим, митра и маслено дърво; в ненаселената земя ще поставя наедно елха, явор и кипарис, за да видят и да знаят, да разсъдят и да разберат всички, че ръката Господна е направила това и Светият Израилев го е създал."Исая 41:19-20, 02.1994

"Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.", 1 Тимотей 4:16

ПЕСНИ

Послания в ритъм и рима

АУДИО-ПРОПОВЕДИ

"Който има уши да слуша, нека слуша!" (Марк 4:23)

КНИГИ

Поръчай и Прочети "Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата" (Матей 12:34)
"Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14