Служение на по-дълбок християнски живот

България


Голямата скръб

Божието Слово ни учи, че Голямата Скръб ще бъде след Грабването и ще бъде време на ужасно страдание по земята. Описва се същo и като време на утеснение на Яков – Матей 24:21-22,29; Откровение 9:16; Марк 13:19; 2 Солунци 2:3-12; Откровение 13. По това време Антихрист ще завладее света и ще се възцари ужас. Той няма да бъде система или организация, а ще бъде личност – свръхестествена дяволска същност във формата на човек, който ще богохулства и ще обявява себе си за Бог (Даниил 8:23-25; 2 Солунци 2:7-12; Откровение 13:1-10). По същото време, когато е Голямата Скръб на земята, в Небето ще се празнува Сватбената Вечеря на Агнето – Откровение 19:1-10.

Голямата Скръб е описана като “време на утеснението на Яков” (Еремия 30:7); “голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има” (Матей 24:21); “денят Господен” (Йоил 1:15); “ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен” (Йоил 2:1-2); “ден на опустошение и разорение” (Софония 1:14-15); “време на страдание” (Даниил 12:1). Целта на Голямата Скръб е да бъдат Израилтяните измъчени толкова, че да започнат да викат с плач към Месия да се върне при тях (Господ Исус Христос, Когото те сега отхвърлят). Друга цел е да се накажат невярващите мъже и жени с Божия гняв за всички поколения (Захария 12:10-11; 13:1-9; 14:12-13).

Библията показва, че Голямата Скръб ще настъпи след Грабването на Църквата (I Солунци 4:13-18; Откровение 4:1) и ще продължи 7 години. Тя ще свърши при Второто Идване на Исус Христос, когато Той слезе на Елеонския хълм (Захария 14:4; Матей 25:31; Откровение 19:11-12; 2 Солунци 1:7-10; Юда 14-15; Деяния 1:11) и установи на земята (в Ерусалим) хилядагодишно царство, наречено Милениум (Откровение 20:4-5). Това означава, че голямата Скръб е след Грабването и преди Милениума или, 70-тата седмица от Данииловите 70 седмици (т.е. след 69-тата седмица, последната седмица, 70-тата) (Даниил 9:26-27; Откровение 4:1-19,21; Матей 24:15-31; I Солунци 2:3-8). Тя е след Грабването, защото Бог не би желал Неговите деца да страдат в Голямата Скръб, в нейното осъждение и унищожение. Той спаси Ной (проповедникът на правдата) и неговото семейство преди унищожението на света чрез потопа (Битие 6:8-10; Битие 7:1-13,16-24; 8:15-22). Той избави Лот (комуто бе досадил развратния живот на нечестивите) и неговото семейство преди унищожението на Содом и Гомор чрез огън (Битие 19:10-29). Така че Бог ще изтегли чедата Си от земята преди да започне Голямата Скръб. Кулминационната точка на унищожението, възмездието, ужаса, потресаващите войни и опустошението ще бъде достигната между средата на седемте години и техния край при Второто Идване на Христос. Това ще настъпи, когато Антихрист наруши 7-годишното мирно споразумение с Израел и атакува Ерусалим (Откровение 11:15-19 ,21; Матей 24:15-22; Даниил 12:1; Еремия 30:6-9).

Описано е, че Голямата Скръб ще бъде изпълнена с беди, наказания, глад на много места, кръвопролитни войни, експлозии, епидемии (неизкореними епидемии, които ще прераснат в пандемии), ужас, хората ще викат към планините да паднат върху тях, мъчения, земетресения, пламтящи унищожителни скали, падащи от небето на земята, океански замърсявания, унищожение на добитък и растения, милиони загинали при катастрофи, “както, ако бягаше човек от лъв и го срещне мечка… опре ръката си о стената, и змия го ухапе”. Животни и хора ще бъдат в беди, дори силните мъже ще плачат. “Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави”. Цели градове и нации ще бъдат в големи нещастия, в недоумение поради бученето на морето и вълните, свръхнапрежение и смут, тъй като Бог ще разклати небесните сили (Амос 5:18-19; Исая 2:19; 24:1-3,6,19; Марк 13:24; Йоил 1:15; Лука 21:25-26; Матей 24:11-26; Откровение 19:1-21). Голямата Скръб започва с Грабването на Църквата (I Солунци 4:13-18; Откровение 14:1) и с издигането на анти-Христ (II Солунци 1:7-8). Той печели нации, някои с война, а други сами се покоряват под властта му (Даниил 7:8,24-25; Откровение 17:8-14). Лъжепророкът го прави известен, карайки хората да се покланят дори на образа му. Никой не може да купува или продава без белега или числото (666) на Звяра. Докато това се случва, светиите биват награждавани в Небето (Откровение 2:17,25-28; 3:12). Ще има огромно отстъпничество, повече фалшиви религии и нарастване на мощта на дявола, който ще бъде свален на земята (2 Солунци 2:3-12; Откровение 12:10-12; 13:2,12-18).

Божието планирано възмездие върху човеците включва и божествена последователност от свръхестествени явления и демонични създания, непознати на човека. Това става, когато Христос отвори седемте печата на свитъка, а после при засвирването на 7-те тръби, се предизвестява умножаването на бедствията. 144,000 Евреи биват подпечатани и грабнати, както и неизброимо множество светии от Голямата Скръб, от всеки народ (Откровение 7:1-17). Светиите от Голямата Скръб биват измъчвани (Откровение 6:9-11; 14:13; 20:4-6). Един силен ангел, облечен с облак и с дъга над главата си, отваря една книжка и се заклева, че “не ще има вече бавене” (Откровение 10:1-11). След това следва кулминационната точка, наречена “голямата скръб”, в оставащите 32 години (Откровение 11:1-19; Даниел 12:1-7; Еремия 30:6-7). Ерусалим пада под властта на анти-Христ и Израел е поразен (Матей 24:15-22; Даниел 11:40-45). Израел бяга да търси подслон у Моав (Откровение 12:6,13-17; Исая 16:1-5). Още повече беди на земята идват при изливането на 7-те чаши (Откровение 15:1-6; 16:21; 18:1-24). Двамата Божии свидетели се явяват, биват убити и по-късно възкресени (Откровение 11:11-12). По това време е Сватбената Вечеря на Агнето (Откровение 19:1-10) и светиите се приготвят да се завърнат на земята с Христос (Юда 14-15; Откровение 19:11).

Покривало ще падне върху Израел, Средния Изток и цялата земя. Силите, които ще действат ще бъдат на:

  1. Анти-Христ, наречен Звярът, Северният цар, Сириеца, Асириеца, царят на Вавилон, Разорителят, човекът на греха, малкият рог, Принцът, който ще дойде, цар с жестоко лице и вещ в лукавщини, Грабителят, синът на погибелта и лукавият, който е упълномощен лично от Сатана (2 Солунци 2:1-10; Даниил 7:8,24; 8:9,23; 9:26-27, 36-45; Откровение 13:1-18; 14:9-11; Исая 10:20-27; 30:18-33; Михей 5:3-15; Исая 14:4; 16:4; Даниил 7:11).
  2. Лъжепророкът (Откровение 13:1-19; 14:9-11; 15:2-4; 16:2-12; 19:20; Даниил 9:27; 11:35, 45; 12:7; Матей 24:15).
  3. Мощните Божии наказания (Йоил 1:15; 2:12; Амос 5:18; Откровение 19:1-21) и (г) дяволът (Откровение 12:7-17; 20:1-2; 2 Солунци 2:9).

Докато на земята се развихрят ужаси, светиите: (a) ще получават награди: корони, мантии, нови имена, бели камъчета и т.н. от съдийския трон на Христос (I Коринтяни 3:11-15; Лука 14:14; I Коринтяни 9:24-27; 2 Коринтяни 5:10; Римляни 14:1012; Матей 16:27; Йоан 14:1-2; I Солунци 2:19; Яков 1:12; 2 Тимотей 4:8; Откровение 2:17,25-28; 3:12,21; 22:12-16). Времето на отсъждане и награждаване на вярващите е време на оценяване на тяхната работа като вярващи, заради която те могат да получат награда или да изгубят наградата си. Всички грабнати вярващи ще бъдат спасени за вечността; (б) ще се радват и пируват на Сватбената Вечеря в небето (Откровение 19:6-9); (в) ще хвалят Бог с ангелите (Откровение 7:9-17; 14:1-5; 4:5,7) и (г) ще се приготвят за Второто идване с Христос на бели коне (Юда 14-15; Откровение 19:11-14; Матей 25:31).

Голямата Скръб свършва, когато две трети от Ерусалим бъде пленен от анти-Христ в края на 7-те години, и чедата на Израел се покаят в голямо жалеене и сълзи, призовавайки Месия, Исус Христос, да се завърне на земята и да установи хилядолетното Си царство над цялото човечество (Захария 14:4-8; Михей 1:3-4; Захария 14:1-3; 13:1; 12:4-14; Софония 3:8; Йоил 3:13-16). Целият Израел ще бъде спасен (Римляни 11:25-27; Евреи 8:8-12; 10:17; Захария 12:10-13:1, Исая 66:7-8). Тогава Исус слиза, унищожава анти-Христа и лъжепророка, хвърля ги в огненото езеро и унищожава техните армии в битката при Армагедон (долината Мегидо), после един ангел вързва дявола и го хвърля в бездната за 1000 години (Откровение 19:20; Откровение 20:1-3; Захария 14; Откровение 19:11-21; Исая 34; Юда 14-15). Тогава Исус Христос построява хилядолетния храм в Ерусалим, откъдето ще управлява целия свят."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14