Служение на по-дълбок християнски живот

България


Второто идване на Христос

Божието Слово ни учи, че Второто Идване на Христос ще бъде точно толкова буквално и видимо, колкото и Неговото заминаване, и Той идва да извърши съд над безбожните. Тогава Той ще установи царството Си и ще царува хиляда години – Захария 14:3-4; Матей 25:31-46; 26:64; Марк13:24-37; 2 Солунци 1:7-10; 2:8; Юда 14-15.

Писанията изобилстват от доказателства, които говорят за неизбежността на Второто Идване на Христос. Нашият Господ Исус говори няколко пъти за Своето завръщане; единият път беше, когато насочи учениците Си да Го попитат за белезите, които ще оповестят това сигурно събитие. Изучаването на Писанията ни показва верността на пророчествата, касаещи Христос, но някои неща от Божията програма още не са изпълнени, защото те могат да се случат само след Второто Идване на Христос. Обаче, всички белези, предшестващи Второто Идване на Христос, се изпълняват в наши дни. Размишлявайки върху разговора на Елеонския хълм в Матея 24-та и 25-та глава, си изясняваме белезите на Неговото идване. Исус Сам каза, че ще има измамници (Матей 24:4-5,11,24), лъже-Христи (Матей 24:5,23-26), войни и слухове за войни (Матей 24:6-7), на много места глад (Матей 24:7), епидемии, земетресения, антисемитизъм (Матей 24:9; Марк 13:9,13), оскърбления (Матей 24:10), предателства, омрази, фалшиви пророци (Матей 24:11), беззаконие и мъченичество. Той подчерта, че Второто идване ще бъде така всеобщо, както “светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад…”.

То ще накара “всички земни племена да заплачат”. Те ще бъдат духовно заспали и равнодушни, както беше по времето на Ной (Матей 24:27,30,37). Святият Дух чрез апостолите потвърди, че Христос ще се появи “втори път” (Евреи 9:28) и ще награди Своите верни слуги с венци на слава, хвала и почит, а на Своите противници ще отплати с огнено негодувание (I Петрово 5:4; 1:7; Евреи 10:27). Апостол Яков също окуражава вярващите: “Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи”. Ангел от Бога потвърди, че “Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.” (Деяния 1:11). Пророчеството в Исая 9:6, което казва, че управлението (на целия свят) ще бъде на рамото Му (Христовото рамо), ще бъде изпълнено. Също така някои пророчества в Исая 61 относно нашия Господ Исус Христос, бяха само частично изпълнени при Неговото първо идване. Сам Христос потвърди в Лука 4:21, че “днес се изпълни това писание във вашите уши”. Останалите пророчества в главата ще бъдат изпълнени след Второто Му Идване. Точността, с която се изпълниха древните пророчества, касаещи първото идване на Христос, ни говори за непогрешимостта на Писанията и за неизбежността на пророкуваното Второ Негово Идване. Пророчествата за Неговото непорочно зачатие, детайлите за Неговия земен живот, за Неговата смърт и възкресение бяха буквално изпълнени до буквата, и така ще стане с пророкуваното за Неговото Второ Идване. Отделно от изпълнението на пророчествата за Христос и други Божествени намерения, от които е и Второто Идване на Христа, ще бъдат изпълнени, включително:

  1. утеха за Църквата (Йоан 14:1-3; 16:20-22);
  2. възстановяване суверенитета на Израел (Исая 32:18; 33:20-24);
  3. осъждението върху земята (Откровение 20:11-15; Йоан5:22);
  4. обновлението на земята (Исая 67:17; 66:22; Откровение 21:1);
  5. възстановяването на всичко както Бог го иска (Римляни 8:20-23; Еремия 12:4,11).

Най-великото събитие, което предшества второто идване на Христос, е Грабването – изтеглянето на светиите за среща с Господа във въздуха, за да бъдат с Него завинаги. Грабването се намира в “долината” между “планините” на първото и второто идване на Христос. То е част от тайната на църквата, която в старозаветно време “не беше известна на човешките синове” както беше открита в Новия Завет “чрез Духа на Неговите святи апостоли и пророци”.

Грабването, обаче, не трябва да бъде обърквано с Второто Идване. Двете събития са отделни и разделени от 7 години. Определено Второто Идване се отнася до Христовото идване на земята, както беше и първият път, за да бъде видян от всяко око. При Грабването, Христос няма да дойде на земята, но ще спре във въздуха, където светиите ще се срещнат с Него. Не всяко око ще види Христос при Грабването. Щом Христос посрещне светиите във въздуха, Той ще ги вземе в Небето, където те ще останат по времето на Голямата Скръб. Това ще бъде 7 годишен период, по време на който ще се празнува Сватбената вечеря на Агнето (Откровение 19:18,19) и ще бъдат награждавани светиите в небето (I Коринтяни 3:12-15; II Коринтяни 5:10). С други думи, Грабването е времето, когато Христос идва за светиите, за да ги вземе в небето. При Второто Идване, обаче, Той ще дойде на земята да живее и да изпълни определеният, в Божия календар за това време, план за земята и човека. Христос ще дойде със светиите, грабнати 7 години по-рано. Докато грабването може да стане във всеки момент, без предупреждение, Второто Идване на Христос не може да се случи преди да стане Грабването и да мине Голямата Скръб.

При Второто Си Идване Христос ще царува на земята за хиляда години със светиите. Хилядолетното управление на Христос ще се характеризира с безпрецедентен мир, невиждано преуспяване и благословения на земята (Исая 11:1-9). Сатана, автора на душевните болки, конфликтите и кавгите, ще бъде вързан по времето на Христовото управление (Откровение 20:23). Сатана и неговите орди ще мобилизират силите си, за да осуетят Неговото повторно идване и установяването на Хилядолетното Царство, точно по същия начин, както използваха Ирод, за да осуети Христовото оцеляване при първото Му идване. Той се провали и той отново ще се провали. Битката срещу Христос и Неговите войнства е наречена Битката при Армагедон (Откровение 19:11-21; 20:1-4). Ще има грандиозно и ужасно клане на армията на анти-Христ, събрана измежду земните народи чрез зли духове, изпратени по целия свят от Сатана, анти-Христ и лъжепророка (Откровение 17:13,14). Този последен опит на Сатана да вземе Царството от Христос, ще се провали. Светът и Църквата са призовани да се приготвят за това велико събитие. Светът е увещан да се покае и да дойде при Христос преди да настъпи денят Господен (Йоан 3:1-8). Църквата, като Невеста, е призована да бъде готова, свята, неопетнена, бдяща, молеща се и заета с проповядване на Словото Му, докато Той дойде (Евреи 12:14; I Йоан 3:1-3; II Тимотей 4:1-2; Ефесяни 5:25-27).

“Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око” (Откровение 1:7)."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14