Служение на по-дълбок християнски живот

България


Ново небе и Нова земя

Божието Слово ни учи, че Новото Небе и Новата Земя, “където ще живее правда”, ще бъдат направени от Бога и изкупените ще живеят с Бога завинаги. Тази настояща земя, осквернена от греха, ще премине след Съда от Големия Бял Трон – Псалми 102:25,26; Исая 51:6; 65:17; Матей 5:18; 24:35; 2 Петрово 3:10-13; Откровение 21:1. Нищо нечисто няма да има там. Ние ще се познаваме един друг и нашето знание ще бъде съвършено. Няма да има нищо проклето. Няма да има повече нощ; славата на Господа ще осветява всичко наоколо – Исая 66:22; 2 Петрово 3:12-13; I Коринтяни 13:12; I Йоан 3:2-3; Откровение 21:1-7; 22:1-5.

Дните, в които живеем, се описват в Писанията като “последните дни” (Евреи 1:1-2). Това е много важно време от Божия план, което въвежда поредица от събития, наричани често от теолозите “Есхатология”. Днешното време е наречено още и “времето на църквата” и е белязано със зло, властване на Сатана, тъмнина, безбожие, похот, убийства, лъжа и всякакъв грях (Ефесяни 6:12; Галатяни 1:4).

Църквата не е оставена. Има и ще има отричане от Бог, от Христос, от вярата, от здравото учение и Християнското живеене (1 Тимотей 4:1-4; 2 Тимотей 4:3-4; 3:1-8). Земята е под проклятие (Битие 3:17). Дяволът и всичките му паднали ангели ходят надлъж и нашир по земята. Небето над нас (атмосферата) е осквернено от действията на Сатана. Вярващите днес стенат под суровото и тежко състояние на земята.

Те с нетърпение очакват промяна – ново небе и нова земя, в която да живее правда и святост. Бог е решил да съди грешниците. “И ако някой не се намери записан в Книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро”. С окончателното осъждане на грешниците Бог възнамерява да замени тези осквернени от злото земя и небе (атмосфера) с нова земя и ново небе, съответсващи на Неговата слава, святост и праведност (Откровение 21:1-8). “Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум” (Исая 65:17).

Това дава добра представа за това, което ще стане с днешните земя и небе. Всичко, което днес можем да наречем прелестни сгради и империи ще се стопи в огнено негодувание, защото “… днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци” (2 Петрово 3:7,10-14). Славата на човеците и всички така наречени “чудеса” на света няма да устоят на това огнено негодувание. В това има мъдрост: вярващите трябва да събират своите съкровища в небето, не на земята, “където молец и ръжда ги пояждат и крадци подкопават и крадат” (Матей 6:9).

Това ново творение е изцяло свободно от каквато и да е проява на грях, затова и последствията от греха липсват. Там няма смърт, печал, болка, сълзи, нито отделяне от Бога (2 Петрово 3:13; Откровение 21:4). Както Бог създаде днешните небе и земя, така Той ще създаде новото небе и новата земя – качествено НОВИ и с НОВО ВРЕМЕ. Великото, свято и вечно небе ще направи новия Ерусалим своя столица. Това е столица на вечно великолепие, наречена “Невеста” заради нейната девствена красота, неопетнена от греха. Там Христос и всички Негови светии, от всички векове, ще живеят завинаги. Наистина, всичко ще бъде ново. “Ето, подновявам всичко”. Това е вечната съдба на светиите от всички епохи. Това е мястото, за което Исус говори: “И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм и аз да бъдете и вие” (Йоан 14:3). Ние ще се явим с Него в слава и ще бъдем като Него (Откровение 21:3; Колосяни 3:4). Святият Град, Новият Йерусалим, е действителен град, не е нещо мистично. Неговата красота надвишава човешкото описание. Дължината му и ширината му са по около 25 000 км, височината му е също около 25 000 км, улиците са направени от чисто злато, прозрачно като стъкло. Стените му са от яспис и неговите 12 основи са украсени с всякакъв род скъпоценни камъни, той има 12 порти от 12 перли. Стената на целия град е от чисто злато, прозрачно като стъкло. Това е град без храм. Господ Бог – Всемогъщия и Агнето са неговия храм. “И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.” Изкупените от цялата земя ще донасят славните си неща в него. Това е град, чиито порти никога не се затварят (Откровение 21:16-26). Чиста река с вода на живот, прозрачна като кристал, извира от престола на Бога и на Агнето. Дървото на живота расте от двете страни на тази река и ражда плод дванадесет пъти, по веднъж всеки месец. Плодовете му и листата му са за изцеление на народите. “Нощ не ще има вече; и не ще има нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове” (Откровение 22:1-5). Думите са недостатъчни да опишат това ново творение. Но какво е нужно, за да участваме в това наследство? За да участват в това ново наследство, грешниците трябва да се покаят, а вярващите да победят. “Който побеждава, ще наследи тия неща: Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син” (Откровение 21:7). Ние трябва да победим света (1 Йоан 5:4-5; 2:15-17) и Сатана (Откровение 12:11). Фалшивите пророци, греха и злото не трябва да владеят над нас. Ние трябва да избягваме от всяка проява на зло (1 Солунци 5:22; Римляни 12:17-21). Независимо дали има преследване или изкушения, ние трябва да побеждаваме, за да бъдем част от това велико наследство (Откровение 2;10,26-28). Победителят е онзи, който взема надмощие и триумфира над всяко дело на лукавия (Деяния 19:16).

Грешниците трябва да жадуват за праведност и спасение. “На жадния ще дам даром от извора на водата на живота”. Ще струва твърде скъпо ако някой пропусне това славно преживяване. Грешниците трябва да се покаят днес. Отстъпниците от вярата трябва да се върнат към Спасителя незабавно! Животът на изкупените в този вечен град ще бъде славен. Той ще бъде живот на общение (1 Коринтяни 13:12), почивка (Откровение 14:13), пълно знание (1 Коринтяни 13:12), святост (Откровение 21:27), радост (Откровение 21:4), служене (Откровение 22:3), изобилие (Откровение 21:6), слава (2 Коринтяни 4:17) и хваление (Откровение 19:1; 7:9-12).

“А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” (Откровение 21:8). Има наказание за непокаяните и страхливите, които с охота избират да се радват в удоволствията на греха за кратко. Те ще се мъчат вечно в огненото езеро. Имаме само един живот за живеене (Евреи 9:27), затова вярващият трябва да остане верен и твърд в Господа, грешникът трябва да се покае и да бъде спасен, а отстъпникът от вярата трябва да се върне у дома и да бъде възстановен. Небрежното отношение към това толкова велико спасение ще струва вечна злочестина. Не бива да пропуснем славата на Новото Небе и Новата Земя. “Ето, ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог; отгдето няма да излезе вече вън; и ще напиша на него името на моя Бог, и името на града на моя Бог, Новия Ерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите.” (Откровение 3:11-13)."Следвайте мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" Евреи 12:14